شرکت بهین انرژی  ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دهه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨه طﺮاﺣﯽ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ هاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔاهها و ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ برﻧﺪهاي جهان و به روزﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ها،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ هاي ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺠـﺎري و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

Call Now Button